O programu podrške

U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 04-4510/2, Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za projekte iz oblasti ruralnog turizma za 2021/2022. godinu.

Predmet podrške: poboljšanje uslova za razvoj ruralnog turizma kroz unapređenje kvaliteta usluga i ponude u seoskim domaćinstvima.

Ukupan iznos sredstava: 50.000,00 €;

Korisnici podrške su:

Privredna društva, nevladine organizacije, druga pravna lica, preduzetnici ili fizička lica koja su registrovana za obavljanje turističke i/ili ugostiteljske djelatnosti (primarni i komplementarni ugostiteljski objekti za pružanje usluga smještaja i usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića) i koji ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti propisane Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu (“Sl. list CG”, br. 02/18, 13/18, 25/19, 67/19 i 76/20).

Podnosilac zahtjeva može aplicirati samo sa jednom prijavom na ovaj Javni poziv.

Napomena: Ukoliko zahtjev podnesu subjekati koji nijesu realizovali obaveze kojima je odobrena podrška u okviru ranijih Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma, ti zahtjevi se neće razmatrati.

4. Namjena sredstava:

Sredstva se mogu koristiti za unapređenje i razvoj  postojeće ponude u seoskim domaćinstvima i to za:

– Unapređenje kvaliteta sanitarnih, higijenskih i drugih uslova u postojećim objektima za pružanje ugostiteljskih usluga u seoskom domaćinstvu (npr. adaptacije kuhinja, kupatila, soba i sl.);
– Nabavka odgovarajućeg namjenskog namještaja i opreme za degustaonice, kao i za sobe, apartmane, katune (kolibe) i kampove;
– Osmišljavanje nove i unapređenje postojeće dodatne ponude za goste u okviru seoskog domaćinstva radi njihovog odmora i rekreacije.

5. Rok realizacije: 

Rok realizacije je najkasnije dvanaest mjeseci od dana potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava.

6. Iznos podrške i prihvatljivost troškova:

Maksimalan iznos podrške, koji se može odobriti je do 80% ukupne vrijednosti investicije, odnosno, maksimalan iznos podrške je 5.000,00 €. Korisnik podrške je u obavezi da obezbijedi preostali iznos sredstava. Korisnik podrške ne može kao svoje učešće u sufinansiranju investicije prikazati:

  • Sredstva koja su investirana prije datuma objavljivanja Javnog poziva, i/ili
  • Sredstva koja se planiraju investirati u periodu nakon realizacije prihvaćene investicije.
  • Iznos od 50% odobrenih sredstava biće uplaćen nakon potpisivanja ugovora, a preostali iznos od 50% će se uplatiti nakon dostavljanja dokaza o namjenskom trošenju ukupnog iznosa sredstava.

Dodatne informacije o načinu prijave možete naći na web sajtu: https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-podrsku-ruralnom-turizmu-za-2021-2022-godinu-unapredenje-kvaliteta-usluga-i-ponude-u-ruralnom-turizmu