Da bi se radnik zaposlio u skladu sa važećim zakonima, potrebno je uraditi:

👉Prvi korak: Oglašavanje slobodnog radnog mjesta u PJ Biroa rada

U Područnoj jedinici Biroa rada gdje će biti mjesto rada predaje se prijava slobodnog radnog mjesta (Obrazac E-1). Obrazac se može kupiti u knjižari.

👉Drugi korak: Ugovor o radu

Poslodavac i zaposleni moraju da potpišu ugovor o radu. Ugovorom o radu se definišu svi bitni uslovi za zaposlenje kao što su visina plate, radno mjesto, trajanje ugovora, opis posla, prava i obaveze. Ovdje možete preuzeti primjer ugovora o radu.

👉Treći korak: Prijava rada u Poreskoj upravi

Poslodavac vrši prijavu rada radnika u roku od najkasnije 8 dana od datuma potpisivanja ugovora o radu u područnoj jedinici Poreske uprave po mjestu svog sjedišta. Ovom prijavom se istovremeno vrši i prijava kod Fonda PIO i Fonda za zdravstveno osiguranje.
Potrebna dokumenta su:

 • Kopija potpisanog ugovora o radu
 • JPR-obrazac sa dodatkom B (popunjen i potpisan od strane Poslodavca)
 • Kopija radne knjižice zaposlenog
 • Kopija lične karte zaposlenog


👉Četvrti korak: Obavještavanje PJ Biroa rada o zasnivanju radnog odnosa

Područnoj jedinici Biroa rada se predaje prijava o zasnivanju radnog odnosa (obrazac E3). Obrazac se može kupiti u knjižari.
Važna napomena: Vi kao Poslodavac ste u obaveze da u svojim poslovnim prostorijama imate za svakog zaposlenog (uključujući i izvršnog direktora) sljedeću dokumentaciju:

 • Original ugovor o radu (potpisan od strane Poslodavca i zaposlenog)
 • Original radnu knjižicu u koju je upisan početak rada
 • Original potvrdu iz Poreske uprave o prijavi početka rada
 • Potpisanu izjavu zaposlenog da mu je uručen primjerak Prijave početka rada iz Poreske uprave
 • Original E-1 i E-3 obrazac
 • Potpisanu izjavu zaposlenog da je upoznat sa zabranom mobinga na radnom mjestu
 • Potpisanu platnu listu od strane zaposlenog (svaki mjesec pošto se izvrši isplata plate)
 • Ljekarsko uvjerenje da je zaposleni sposoban za rad
 • Uvjerenje o osposobljenosti za bezbjedan rad
 • Sanitarna knjižica sa obavljenim sanitarnim pregledom (opciono, zavisi od radnog mjesta i djelatnosti poslodavca)
 • Rješenje o korišćenju godišnjeg odmora (kada se stvore zakonski uslovi)