Poslovne knjige su evidencije o stanju i promjenama na imovini, obavezama i kapitalu, kao i ostvarenim prihodima i rashodima, a čine ih: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne evidencije.

Dnevnik i glavna knjiga se vode po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Dnevnik je poslovna knjiga u kojoj se poslovni događaji unose hronološki, prema redosljedu njihovog nastanka.

Glavna knjiga je evidencija u kojoj se sistematično  prikazuju stanje i promjene na imovini, obavezama, kapitalu, prihodima i rashodima u toku obračunskog perioda i koja predstavlja osnov za sastavljanje finansijskih iskaza.

Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna ulaganja, nekretnine, postrojenja i opremu, investicione nekretnine, zalihe potraživanja, gotovinu i gotovinske ekvivalente, obaveze, kapital i ostale bilansne pozicije

Knjiženje i evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama zasniva se na vjerodostojnim, istinitim, urednim i prethodno kontrolisanim knjigovodstvenim ispravama (računovodstvena dokumentacija).

Knjigovodstvene isprave obuhvataju: ugovore, notarske zapise, fakture, bankovne izvode i ostalu relevantnu dokumentaciju na osnovu koje se vrše knjiženja u poslovnim knjigama.