O programu podrške

Francuska agencija za razvoj (AFD) obavezala se zajedno sa Investiciono-razvojnim fondom Crne Gore (IRFCG) da podrži investicije u skladu sa Ciljevima održivog razvoja (SDGs), potpisivanjem kreditne linije od 50 miliona eura propraćene subvencijom za tehničku pomoć od 400.000 eura za podršku razvoju klimatskih projekata usklađenih sa Pariskim sporazumom.

AFD i IRFCG su potpisali dva sporazuma o finansiranju koji povezuju kreditnu liniju od 50 miliona eura i bespovratnu pomoć od 400.000 eura, kao dio programa čiji je cilj podrška i promocija zelenih i klimatskih investicionih projekata za mala i srednja preduzeća i crnogorske opštine. Program takođe ima za cilj da doprinese stvaranju i razvoju projekata sa snažnim socijalnim i ekonomskim uticajem u najranjivijim regionima zemlje, promovišući uravnotežen teritorijalni razvoj, kroz posebne mehanizme podrške za preduzetnike u tim oblastima.

Više o AFD-u u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu

Francuska agencija za razvoj (AFD) je javna finansijska institucija koja sprovodi zvaničnu politiku razvojne pomoći francuske vlade. Prisutna na Zapadnom Balkanu od 2019. godine, preko svoje regionalne kancelarije čije je sjedište u Beogradu, AFD je dobila mandat da podrži zemlje u regionu u ispunjavanju standarda EU i primjeni Pariskog sporazuma o klimatskim promjenama. Počevši od 2019. godine, AFD je odobrila više od 300 miliona eura u različitim zemljama Zapadnog Balkana, u većini slučajeva u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama. U Crnoj Gori je AFD već prisutna preko ogranka Proparco, zaduženog za privatni sektor (sufinansiranje vjetroparka Krnovo) i preko ogranka Expertise France. AFD grupa kompletira svoj spektar intervencija ovim prvim finansiranjem u korist crnogorskih malih i srednjih preduzeća.

U toj perspektivi, AFD može da angažuje širok spektar finansijskih rješenja kao odgovor na potrebe svojih klijenata i partnera kao što su: zajmovi za javni sektor za podršku reformama povezanim sa procesom pristupanja Evropskoj uniji, investicioni zajmovi za finansiranje infrastrukture pogodne za zeleniji i održivi rast, zajmovi za ublažavanje rizika od prirodnih nepogoda; kreditne linije i garancije kroz bankarski sektor u cilju podrške malim i srednjim preduzećima, finansiranje privatnog sektora putem svog ogranka PROPARCO; finansiranje studija izvodljivosti i program tehničke pomoći, partnerska saradnja i ekspertiza.

AFD je takođe članica Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i akreditovana je od strane Evropske Komisije za upravljanje fondovima i projektima u okviru Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA).

Za više informacija o AFD na Zapadnom Balkanu: https://www.afd.fr/en/page-region-pays/western-balkans .