O javnom pozivu

Predmet javnog poziva je davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta radi podsticaja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Glavnog grada na period od 10 godina, uz mogućnost produženja.

Pravo učešća po ovom pozivu imaju sva fizička i pravna lica sa teritorije Glavnog grada – Podgorica. Ponude se predaju u zapečaćenom omotu Direkciji za imovinu Glavnog grada Podgorica, ul. Jovana Tomaševića 2A, sa naznakom “Za prikupljanje ponuda za javni poziv br.13/21 – ne otvaraj”, zaključno sa danom 10. decembar 2021. godine, do 15h.

Tenderska dokumentacija (Grafički prikaz predmetnih lokacija i Skica lica mjesta) za ponuđene parcele može se preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Sekretarijata za podršku biznis zajednici (ul. Vuka Karadžića br. 41) , u periodu od 09.00 do 14.00 časova – kontakt osoba Maja Kostić – tel. 020/625-190.

Za otkup tenderske dokumentacije potrebno je uplatiti iznos od 20,00 eura na žiro račun Budžeta Glavnog grada – Podgorica br. 540-2663-13 kod Erste banke.

Više informacija o javnom pozivu možete naći na sljedećem web sajtu: https://podgorica.me/storage/22380/619f43eae8e13_Javni-poziv-za-davanje-u-zakup-poljoprivrednog-zemlji%C5%A1ta-radi-podsticaja-poljoprivredne-proizvodnje-na-teritoriji-Glavnog-grada.docx