O programu podrške

Cilj Programa za podsticanje inovacione kulture je uticaj na percepciju inovacija kao šanse za kreiranje ili unapređenje poslovanja; doprinos prepoznavanju kvalitetnih inovativnih ideja, njihovoj afirmaciji i približavanju realizaciji; razvoj vještina mladih ljudi, potrebnih u procesu inovacija; afirmacija kreativnosti i inovativnosti u obrazovanju i sticanju poslovnog iskustva; povezivanje timova radi upotpunjavanja vještina i znanja potrebnih u procesu inovacija. 

Stoga, aktivnosti koje će biti obuhvaćene programom trebalo bi da imaju jasno definisan cilj, program i rezultate, a u njihovoj realizaciji je poželjno da učestvuju organizacije iz Crne Gore u saradnji s partnerima iz razvijenijih inostranih inovacionih ekosistema.

Program nema ograničenja po pitanju tematskih oblasti – primjenjuje se bottom up pristup, odnosno odozdo prema gore, što znači da podnosioci prijava određuju tematsku oblast projekta.

Ko može da se prijavi?

  • Ustanova/organizacija koja se prijavljuje na ovu tačku konkursa mora biti registrovana u Crnoj Gori;
  • Prije potpisivanja ugovora, podnosilac prijave je obavezan da se upiše u Registar inovacione djelatnosti. 

Kako se mogu iskoristiti sredstva?

U opravdane troškove spadaju:

  • Troškovi osoblja angažovanog na projektu;
  • Materijalni troškovi;
  • Putni troškovi.

Prijava

Poziv je otvoren tokom cijele godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namjene. Komisija za ocjenu prijava će se sastajati najmanje dva puta godišnje radi razmatranja i ocjene prijava (okvirno jun i novembar).

Detalji o načinu prijave: https://biznis.gov.me/poziv/programska-linija-za-podsticanje-inovacione-kulture