Porez na dodatu vrijednost (PDV) predstavlja opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća u svim fazama prometa oporezivih proizvoda, odnosno oporezivih usluga. Predmet oporezivanja PDV su:

   1) promet proizvoda i promet usluga

   2) uvoz proizvoda u Crnu Goru

PDV se obračunava prema mjestu gdje je obavljen promet proizvoda, odnosno usluga i to u trenutku isporuke proizvoda, odnosno u trenutku izvršenja usluge.

Poreska osnovica predstavlja naknadu za izvršeni promet proizvoda ili izvršenih usluga. PDV se obračunava primjenom odgovarajuće stope PDV-a na poresku osnovicu.

PDV na ostvareni promet proizvoda i usluga se obračunava po:

  1. Opštoj stopi od 21%
  2. Sniženoj stopi od 7% (promet osnovnih proizvoda za ljudsku ishranu, promet ljekova i drugo)
  3. Nultoj stopi 0% (promet proizvoda koji iz Crne Gore izvozi prodavac, promet usluga povezanih sa izvozom i drugo).

Određeni promet proizvoda i usluga je oslobođen obračunavanja i plaćanja PDV-a (usluge od javnog interesa – javne poštanske usluge, zdravstvene usluge…).